top of page

OCHRONA DANYCH

Fizjoterapia VITALplus

Ochrona danych

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych (zwany dalej łącznie „Ofertą online”). W odniesieniu do używanych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Odpowiedzialny:

Fizjoterapia Vitalplus
por. Physio Greifswald GmbH
Ernst-Thälmann-Ring 56
17491 Greifswald
Dyrektor zarządzający: pan Stefan Blank


Kontakt:
Telefon: 03834-8383814
E-mail: info@vitalplus-physio.de

Rodzaje przetwarzanych danych:

 

- Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).

- Informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów).

- Dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, zdjęcia, filmy).

- Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).

- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

 

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej określamy te osoby jako „użytkowników”.

 

cel przetwarzania

- Udostępnianie oferty online, jej funkcji i treści.

- Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikacja z użytkownikami.

- Środki bezpieczeństwa.

- Pomiar zasięgu/marketing

Stosowne podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 (1) lit. a, a Art Odpowiadanie na zapytania to Artykuł 6 (1) (b) RODO, prawna podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 lit. d RODO.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych. Dostosujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w przetwarzaniu danych, które przeprowadzamy, będą tego wymagać. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały Twojej współpracy (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z Art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, uwzględniając stan techniki, koszty realizacji oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania oraz różne prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające stopień ochrony odpowiedni do ryzyka; Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które zapewniają realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reakcję na dane, jeśli są one zagrożone. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO).

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między Twoją przeglądarką a naszym serwerem.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowy lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, dzieje się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli dane są przekazywane podmiotom trzecim, np. dostawcom usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest wymagane do wykonania umowy), wyraziłeś zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.). Jeśli zlecamy podmiotom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Transfery do krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub dzieje się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom trzecim, to ma miejsce tylko wtedy, gdy ma to na celu wypełnienie naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń ustawowych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymogi art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład w oparciu o szczególne gwarancje, takie jak oficjalnie uznane określenie stopnia ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. w przypadku USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub przestrzeganie oficjalnie uznane specjalne zobowiązania umowne (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz zażądać informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Masz odpowiednio. Art. 16 DSGVO prawo do żądania uzupełnienia dotyczących Państwa danych lub sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Państwa.

Zgodnie z Art. 17 RODO mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia przedmiotowych danych lub alternatywnie, zgodnie z Art. 18 RODO, zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo żądać otrzymania danych, które nam przekazałeś zgodnie z Art. 20 RODO oraz żądania ich przekazania innym podmiotom odpowiedzialnym.

Przysługuje Ci również prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odwołania swojej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.

Pliki cookie i prawo sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

Używamy tymczasowych i trwałych plików cookie, czyli małych plików, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika (wyjaśnienie terminu i funkcji znajduje się w ostatniej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych). Niektóre pliki cookie służą bezpieczeństwu lub są wymagane do działania naszej oferty online (np. do prezentacji strony internetowej) lub do zapisania decyzji użytkownika przy potwierdzaniu banera plików cookie. Ponadto my lub nasi partnerzy technologiczni wykorzystujemy pliki cookie do pomiaru zasięgu i celów marketingowych, o czym użytkownicy są informowani w ramach oświadczenia o ochronie danych.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku dużej liczby usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem witryny amerykańskiejhttp://www.aboutads.info/choices/lub stronie UEhttp://www.youronlinechoices.com/wyjaśniać się. Ponadto przechowywanie plików cookies można uzyskać poprzez wyłączenie ich w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online będą dostępne.

 

usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z Art. 17 i 18 RODO. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie kolidować z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są niezbędne do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi przechowywanie odbywa się w szczególności przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat w zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania zarządcze, dokumenty księgowe, pisma handlowe i biznesowe, dokumenty dotyczące podatków itp.).

Świadczenie usług kontraktowych

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane kontraktowe (np. wykorzystane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 świeci b. RODO. Wpisy oznaczone w formularzach internetowych jako obowiązkowe są wymagane do zawarcia umowy.

Usunięcie następuje po wygaśnięciu rękojmi i porównywalnych zobowiązań, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku prawnych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (wygaśnięcie prawa handlowego (6 lat) i podatkowego (10 lat) obowiązku przechowywania); Informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia.

 

świadczenia zdrowotne

Przetwarzamy dane naszych pacjentów i zainteresowanych stron oraz innych klientów lub partnerów umownych (zwanych jednolicie „pacjentami”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu świadczenia im naszych usług umownych lub przedumownych . Przetwarzane tutaj dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania są określone przez leżący u ich podstaw stosunek umowny. Przetwarzane dane obejmują zasadniczo dane inwentaryzacyjne i podstawowe pacjenta (np. imię i nazwisko, adres itp.), a także dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu itp.), dane kontraktowe (np. wykorzystane usługi, zakupione produkty, koszty, nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności itp.).

W ramach naszych usług możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, w tym w szczególności informacje o stanie zdrowia pacjenta, ewentualnie w odniesieniu do jego życia seksualnego lub orientacji seksualnej. W tym celu w razie potrzeby uzyskamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7, art. 9 ust. 2 lit. a. DSGVO za wyraźną zgodą pacjentów i w inny sposób przetwarza szczególne kategorie danych do celów opieki zdrowotnej na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. RODO, sekcja 22 ust. 1 pkt 1 b. BDSG.

Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub zgodnie z prawem, ujawniamy lub przekazujemy dane pacjenta w kontekście komunikacji z pracownikami służby zdrowia, stronami trzecimi, które są wymagane lub zwykle zaangażowane w realizację umowy, takimi jak laboratoria, biura rozliczeniowe lub podobne usługodawcom, o ile jest to niezbędne do świadczenia naszych usług zgodnie z Art. Art. 6 ust.1 lit b. DSGVO służy, zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.c. RODO jest wymagane, służy naszym interesom lub interesom pacjentów w zakresie skutecznej i efektywnej kosztowo opieki zdrowotnej jako uzasadniony interes zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f. RODO lub zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera d. RODO jest konieczne. w celu ochrony żywotnych interesów pacjentów lub innej osoby fizycznej lub w zakresie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki lub do obsługi jakichkolwiek gwarancji i podobnych zobowiązań, przy czym przechowywanie danych będzie sprawdzane co trzy lata; W przeciwnym razie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

 

Usługi terapeutyczne i coaching

Przetwarzamy dane naszych klientów i potencjalnych klientów oraz innych klientów lub partnerów umownych (zwanych jednolicie „klientami”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia im naszych usług umownych lub przedumownych. Przetwarzane tutaj dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania są określone przez leżący u ich podstaw stosunek umowny. Przetwarzane dane obejmują zasadniczo dane inwentaryzacyjne i podstawowe klienta (np. imię i nazwisko, adres itp.), a także dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu itp.), dane kontraktowe (np. wykorzystane usługi, opłaty, nazwiska osób kontaktowych itp.) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności itp.).

W ramach naszych usług możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności informacje o stanie zdrowia Klienta, ewentualnie w odniesieniu do jego życia seksualnego lub orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub wyznaniowego lub światopoglądowego przekonania . W tym celu w razie potrzeby uzyskamy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7, art. 9 ust. 2 lit. a. DSGVO za wyraźną zgodą klienta i w inny sposób przetwarza szczególne kategorie danych do celów opieki zdrowotnej na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. RODO, sekcja 22 ust. 1 pkt 1 b. BDSG.

Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub zgodnie z prawem, ujawniamy lub przekazujemy dane klientów w ramach komunikacji z innymi specjalistami, stronami trzecimi, które są wymagane lub zwykle zaangażowane w realizację umowy, takimi jak biura rozliczeniowe lub porównywalnym usługodawcom, o ile jest to niezbędne do świadczenia naszych usług zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.b. DSGVO służy, zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.c. RODO jest wymagane, służy interesom naszym lub naszych klientów w zakresie skutecznej i efektywnej kosztowo opieki zdrowotnej jako uzasadniony interes zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f. RODO lub artykułem 6 ustęp 1 litera d. RODO jest konieczne. w celu ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby fizycznej lub w zakresie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki lub do obsługi jakichkolwiek gwarancji i podobnych zobowiązań, przy czym przechowywanie danych będzie sprawdzane co trzy lata; W przeciwnym razie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

 

Usługi kontraktowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i zainteresowanych stron, a także innych klientów, klientów, klientów, klientów lub partnerów umownych (zwanych jednolicie „partnerami umownymi”) zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 lit. b. RODO w celu świadczenia naszych usług umownych lub przedumownych. Przetwarzane tutaj dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania są określone przez leżący u ich podstaw stosunek umowny.

Przetwarzane dane obejmują dane podstawowe naszych partnerów umownych (np. nazwiska i adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail i numery telefonów) oraz dane umowne (np. wykorzystywane usługi, treść umowy, komunikację umowną, nazwiska osób kontaktowych) ) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności).

Zasadniczo nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one częścią przetwarzania zleconego lub umownego.

Przetwarzamy dane niezbędne do uzasadnienia i wykonania usług umownych oraz wskazujemy na konieczność ich świadczenia, jeśli nie jest to oczywiste dla kontrahenta. Ujawnienie danych osobom lub firmom zewnętrznym będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to wymagane umową. Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zamówienia postępujemy zgodnie z instrukcjami Klienta oraz wymogami prawa.

Podczas korzystania z naszych usług online możemy zapisać adres IP i czas danej czynności użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także interesów użytkownika w zakresie ochrony przed niewłaściwym użyciem i innym nieupoważnionym użyciem. Co do zasady dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub wynika z tego prawny obowiązek zgodnie z art. (C). RODO.

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki lub do obsługi jakichkolwiek gwarancji i podobnych zobowiązań, przy czym przechowywanie danych będzie sprawdzane co trzy lata; W przeciwnym razie obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobom trzecim. Jest on dostarczany w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w nocie prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej strony internetowej, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu przeglądarki „https://” oraz symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. To są:

- Odwiedzona strona w naszej domenie

- Data i godzina żądania serwera

- Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

- Używany system operacyjny

- Adres URL strony odsyłającej

- Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

- Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ustęp 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z niektórych funkcji. Przesłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym drogą mailową. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji.

Dane podane podczas rejestracji przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w naszym serwisie. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, w tym Twoje dane kontaktowe, aby móc przetworzyć Twoją prośbę lub być dostępnymi w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub ustanie potrzeba ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

Dane biuletynu

Aby wysyłać nasz newsletter, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail lub możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku „wypisz się” w biuletynie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane wprowadzone w celu założenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Jeśli te dane zostały nam przekazane w innych celach i gdzie indziej, pozostaną u nas.

 

Youtube

Nasza strona korzysta z wtyczek serwisu YouTube w celu integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po wywołaniu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube informuje, do której z naszych stron uzyskałeś dostęp.

YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię, gdy wracasz na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawianie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których oczekujesz (np. koszyka), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego bezbłędnego i płynnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. do funkcji analitycznych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy sieci jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, jeśli to konieczne, reklamy.

 

anonimizacja adresu IP

Korzystamy z Google Analytics w związku z funkcją anonimizacji IP. Zapewnia to, że Google skraca Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przekazany do USA. W wyjątkowych przypadkach Google przekazuje pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

dodatek do przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić gromadzenie danych związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej, w tym adresu IP, oraz późniejsze przetwarzanie przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby uniemożliwić gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

przetwarzanie zamówienia

Aby w pełni spełnić wymagania prawne dotyczące ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Może służyć do tworzenia raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Jest to możliwe za pomocą ustawień reklam na koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Jeśli płacisz za pomocą PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Twoje dane są przekazywane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, której już udzieliłeś. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

 

Google AdSense

Nasza strona korzysta z Google AdSense. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense służy do integracji reklam i ustawia pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również sygnały nawigacyjne w sieci Web. Sygnały nawigacyjne to niewidoczne grafiki, które umożliwiają analizę ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne są przesyłane do serwerów Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to USA. Google może przekazywać te informacje partnerom umownym. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi przez Ciebie danymi.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej reklamy.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować, ograniczać i zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Nasza strona korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to internetowy program reklamowy. W ramach programu reklamy online pracujemy ze śledzeniem konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. My i Google możemy użyć pliku cookie, aby rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie są identyfikowalne w witrynach reklamodawców AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci Adwords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło w ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Jednak klienci AdWords nie otrzymują żadnych informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego użyciu. W tym przypadku plik cookie konwersji musi zostać dezaktywowany w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Oznacza to, że statystyki śledzenia konwersji nie są uwzględniane.

„Cookies konwersji” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej reklamy.

Szczegóły dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://www.google.de/policies/privacy/.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawianie plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Czcionki internetowe Google

Nasza strona korzysta z czcionek internetowych Google. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z tych czcionek internetowych, możliwe jest przedstawienie Państwu żądanej prezentacji naszej strony internetowej, niezależnie od tego, które czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobranie czcionek Google Web Fonts z serwera Google w USA i związane z tym przesłanie Państwa danych do Google. To jest Twój adres IP i które z naszych stron odwiedziłeś. Google Web Fonts są wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i transmisji naszej strony internetowej.

Firma Google posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”. Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about, a dalsze informacje w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy/partners?hl= de

bottom of page